/ SUCCESVOL INGEVULD

Senior projectleider inkoop Jeugdhulp/ Wmo

Namens de Regio Rivierenland – ten dienst van zes van de acht inliggende gemeenten: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal – vervult GNGMKRS in 2022 tijdelijk de rol in van senior projectleider inkoop Jeugdhulp/ Wmo.

Het doel van deze gezamenlijke inkoop betreft het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning, waarvoor de opdrachtgevers verantwoordelijk zijn op basis van de geïndiceerde zorgbehoeftes van hun inwoners op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Dit doen de gemeenten binnen de financiële kaders die de Rijksbegroting aan de opdrachtgevers toekent. Hierbij wordt de regionale samenwerking geoptimaliseerd en worden de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk benut, terwijl de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt. Zodoende kunnen de opdrachtgevers sturing geven, kunnen zij beschikken over prognoses en kunnen ze waar nodig komen tot bijstellingen in de zorg en ondersteuning.

De projectleider vanuit GNGMKRS is mede-verantwoordelijk voor het verzorgen van de inkoop- en aanbestedingsprocedures rondom in te kopen Wmo en Jeugdzorg, het contractmanagement en contractbeheer. Samen met de andere projectleiders en programmamanager organiseert, coördineert voert de projectleider de inkoopprocedure uit.